มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับห้องประชุม

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทวีความรุนแรงมากขึ้น อาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ดังนั้น  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพของบุคลากรที่ต้องใช้บริการห้องประชุม  ส่วนอำนวยการและสารบรรณจึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับห้องประชุม โดยก่อนและหลังการประชุม จะให้แม่บ้านทำการเช็ดฆ่าเชื่อวัสดุ/อุปกรณ์ทุกครั้ง โดยเฉพาะบริเวณโต๊ะประชุม  ไมโครโฟน ลูกบิดประตู เป็นต้น