มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา ที่ต้องสัมผัสเอกสาร หรือพัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์ ที่อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทวีความรุนแรงมากขึ้น อาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่กระจายมากับไปรษณียภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์ที่ถูกส่งมายังบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น เพื่อป้องกันป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพของบุคลากรที่ต้องสัมผัสกับเอกสารที่ส่งมาทางไปรษณีย์ และนักศึกษาที่มาขอรับบริการ จึงให้มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไปรษณียภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์ก่อนทำการคัดแยก-นำจ่ายให้นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เป็นประจำทุกวันๆ ละ 2 รอบ คือรอบเวลา 08.00 น. และเวลา 13.30 น. โดยได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนบริการกลางจัดพนักงานมาฉีดพ่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกการเฝ้าระวัง แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยขอให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ที่ต้องสัมผัส จดหมายเอกสาร หรือพัสดุ ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดรค โดยเคร่งครัด