ม.นครพนมศึกษาดูงาน

ม.นครพนมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

         เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุป “ภาพรวมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”
        บุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 7 หน่วยงาน ได้แก่ ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศงานสารบรรณ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล ศูนย์บริการการศึกษา ระบบสารสนเทศงานพัฒนานักศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  ระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี ส่วนการเงินและบัญชี  งานระบบสารสนเทศงานพัสดุ ส่วนพัสดุ  งานระบบสารสนเทศงานบุคลากร ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  ระบบสารสนเทศงานห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
        สำหรับงานระบบสารสนเทศงานสารบรรณ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ นายธีระธรรม แก้วอินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มาศึกษาดูงาน ให้การต้อนรับ โดยนางโสภิดา  พัฒน์ทอง หัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ และนางสาวประไพ การชะนะไชย หัวหน้างานบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและไปรษณีย์  นางเกศิณี  พรหมชาติ หัวหน้างานอำนวยการและการประชุม และนางสาวประไพ การชะนะไชย ได้บรรณยายและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบ