ยกเลิกการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 28

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว ตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยจึงขอยกเลิกการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 28 ในวันที่ 29 มีนาคม 2563″