รับรองกงศุลจีนประจำจังหวัดสงขลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช’