รับรองคณะส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ โดยงานอำนวยการและการประชุม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ รับรองคณะส่วนล่วงหน้า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับพลเรือโท อนุชา นาคทับทิม ราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมคณะส่วนล่วงหน้า

ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 และ ประจำปี 2564 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 โดยในปีการศึกษาดังกล่าวมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 3,780 คน

รับรองคณะส่วนล่วงหน้า