รับรองงานแถลงข่าวและแสดงความยินดี

เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563  ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวและแสดงความยินดีแก่คณบดี วิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์นานาชาติ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และวิทยาลัยนานาชาติ ณ ห้องประชุม4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์