รับรองงานแถลงข่าว อพสธ.

รับรองงานแถลงความพร้อมในการจัดงาน อพสธ.

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 11 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันแถลงความพร้อมในการจัดงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ ลานสนามหญ้าริมอ่างน้ำ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้กำหนดนโยบายได้เห็นความหลายหลาก แห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันเป็นผลประโยชน์แท้แก่มหาชนไทย โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ มาทรงเปิดงานในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ อพ.สธ.- มวล ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์, นิทรรศการ  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ลานจอดรถอาคารเรียนรวม 1-3, นิทรรศการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ณ ลานจอดรถอาคารเรียนรวม 5-7, นิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ 127 หน่วยงานทั่วประเทศ ณ ลานจอดรถอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ การประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, การประชุมวิชาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น, การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ การแสดงจากสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นบ้าน และมหกรรมสินค้าท้องถิ่นภาคใต้ และการแสดงของนักร้อง นักแสดงที่มีชื่อเสียงมากมาย โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ ทั่วทุกภูมิภาค และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป ประมาณวันละ 5,000 คน

โดยงานอำนวยการและการประชุม ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ดำเนินการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรอง แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและสื่อมวลชน