รับรองเอกอัคราชทูต

รับรองเอกอัครราชทูตอิสราเอล

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 งานอำนวยการและการประชุม ส่วนอำนวยการและสารบรรณ จัดอาหารเย็นรับรองฯพณฯ Ms. Orna Sagiv เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำราชอาณาจักรไทย เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.)  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (SAF) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ (CIA) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเกียรติยศ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์  และรับรองอาหาร ณ บ้านพักรับรอง
รับรองเอกอัครราชทูตอิสราเอล
รับรองเอกอัครราชทูตอิสราเอล