รับรองเอกอัคราชทูต

รับรองเอกอัครราชทูตอิสราเอล

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 งานอำนวยการและการประชุม ส่วนอำนวยการและสารบรรณ จัดอาหารเย็นรับรองฯพณฯ Ms. Orna Sagiv เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำราชอาณาจักรไทย เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.)  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (SAF) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ (CIA) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเกียรติยศ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์  และรับรองอาหาร ณ บ้านพักรับรอง
          ก่อนจะมีการเลี้ยงรับรองอาหารเย็น ช่วงกลางวัน ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ ฯพณฯ Ms. Orna Sagiv รับทราบเกี่ยวกับความเป็นมาและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่น การที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับใน Times Higher Education World University Rankings 2023 ที่ 1501+ ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก มีการนำมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF) มาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และกว่าร้อยละ 90 ของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองโดย Advance HE ตามกรอบ UKPSF และการมีจำนวนนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ซึ่ง ฯพณฯ ได้กล่าวว่า “ น่าประทับใจมาก” และแสดงความสนใจในการส่งเสริมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างอิสราเอลกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร รองคณบดี SAF กล่าวรายงานความคืบหน้าของโรงเรือน ณ ศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนและระบบเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอิสราเอล โดยได้ผลิตเมล่อนไปแล้ว 6 รอบ โดยโรงเรือนแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษา นักวิจัย และชุมชนใกล้เคียง แม้จะมีปัญหา ทั้ง ลมมรสุม น้ำท่วม หนอนผีเสื้อ และหนู แต่ทางสำนักวิชาได้สามารถแก้ไขปัญหาให้ผ่านไปได้ ทำให้เมล่อนที่ปลูก มีรสหวานและเป็นที่ต้องการของตลาดสูง นอกจากนี้ นักวิจัยของ มวล. ยังใช้สิ่งที่ค้นพบจากโรงเรือนไปต่อยอดงานวิจัยและเผยแพร่บทความในฐานข้อมูล Scopus อีกด้วย
รับรองเอกอัครราชทูตอิสราเอล
รับรองเอกอัครราชทูตอิสราเอล