รับรองแขกของมหาวิทยาลัยเพื่อการหารือการทำวิจัย

รับรองแขกของมหาวิทยาลัยเพื่อหารือการทำวิจัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 – 13.00 น. ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  โดยงานช่วยนักบริหารและงานประชุม ได้ดำเนินการรับรองอาหารกลางวัน/เครื่องดื่มของการประชุมระหว่างผู้บริหารและแขกของมหาวิทยาลัยเพื่อหารือเรื่องการทำวิจัยเชิงพื้นที่ ณ ห้องรับรองกรรมการสภา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้มีการจัดรูปแบบการรับรองต่างๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรม หรือการประชุมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมในแต่ละครั้ง และจะคำนึงรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ ลักษณะของงาน เป็นต้น

รับรองแขกของมหาวิทยาลัยเพื่อการหารือการทำวิจัย รับรองแขกของมหาวิทยาลัยเพื่อการหารือการทำวิจัย รับรองแขกของมหาวิทยาลัยเพื่อการหารือการทำวิจัย