ราชองครักษ์ตรวจพื้นที่

ราชองครักษ์ในพระองค์ฯ ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 26 ตุลาคม 2565  พล.ท.กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์ 904/905 พร้อมคณะส่วนล่วงหน้า เดินทางตรวจพื้นที่และเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 48 ประจำปี 2565 International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT48) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 (เป็นการส่วนพระองค์)

ทั้งนี้เพื่อให้การเตรียมงาน ถวายงาน การถวายความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดี ตลอดจนผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมช่อประดู่ อาคารอำนวยการ ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

 

ราชองครักษ์ตรวจพื้นที่
ราชองครักษ์ตรวจพื้นที่
ราชองครักษ์ตรวจพื้นที่
ราชองครักษ์ตรวจพื้นที่