รายงานการขอใช้บริการเครื่องดื่มรับรอง

                                                                                                        ประจำปีงบประมาณ 2566
1. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนตุลาคม 2565       

 

 


ประจำปีงบประมาณ 2565

1.ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนธันวาคม 2564
2.ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนมกราคม 2565
3.ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนกุมภาพันธ์ 2565
4.ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนมีนาคม 2565
5.ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนเมษายน 2565
6.ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนพฤษภาคม 2565
7. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนมิถุนายน 2565
8. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนกรกฎาคม 2565
9. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนสิงหาคม 2565
9. ค่าเครื่องดื่มรับรองเดือนกันยายน 2565