ทำบุญทวดตุมปัง

ร่วมกิจกรรมทำบุญทวดตุมปัง

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมกิจกรรมทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2566 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรเล็งเห็นถึงคุณค่าและมรดกทางด้านวัฒนธรรม ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วรวุฒิ  สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีกว่า 200 คน

สำหรับโบราณสถานตุมปัง เป็นโบราณสถานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งชาววลัยลักษณ์และประชนรายรอบมหาวิทยาลัย เคารพนับถือและเชื่อกันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักษ์รักษาโบราณสถานไว้ คือ “ทวดตุมปัง” ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา จึงได้จัดพิธีทำบุญทวดตุมปังขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรเล็งเห็นถึงคุณค่าและมรดกทางด้านวัฒนธรรม ความเชื่อที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน หล่อหลอมและกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นผู้ที่ยึดมั่นในการทำความดี ละเว้นความชั่ว ตลอดจนการรู้จักเสียสละทั้งด้านการบริจาคทรัพย์และอุทิศกำลังกายในการพัฒนาทำความสะอาดสถานที่บริเวณโบราณสถานตุมปังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีสืบไป