ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนงบประมาณ

ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ นำโดยหัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ นางโสภิดา พัฒน์ทอง และผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดทำแผนงบประมาณของหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยลักษณ์   ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โซน C ชั้น 9

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนงบประมาณ