วลัยลักษณ์สงกรานต์

วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566   ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  พร้อมด้วยชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน และชุมชนหมู่ที่ 8 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา ร่วมกันจัดประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ที่ก่อให้เกิดความสามัคคี กลมเกลียวของคนในชุมชน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมในส่วนของประเพณีวันสงกรานต์ให้คงอยู่ ณ โถงกลางอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแขกผู้มีเกียรติและผู้นำชุมชนตลอดไป เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน จึงได้จัดกิจกรรม“วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี “ขึ้น ซึ่งถือเป็นประเพณีอันดีงามของคนไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองไทย และเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทย นอกจากนี้ลูกหลานจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณที่ตนเคารพนับถือ ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล โดยส่วนอำนวยการและสารบรรณ ทำหน้าที่ฝ่ายลงเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม