ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารม.สงขลานครินทร์

บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมรับรอง ศาสตราจารย์นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร ม.สงขลานครินทร์ ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา