ส่วนอำนวยการและสารบรรณลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของคณะผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 60 คน ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวถึงนโยบายและความสำคัญของ พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการด้านพิธีการ ขั้นตอนการลงนาม และจัดเลี้ยงอาหารว่างรับรองผู้เข้าร่วมพิธี