ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองคณะจากสถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษา หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 (ปปร.23) สถาบันพระปกเกล้า จำนวนกว่า 150 คน ในโอกาสศึกษาดูงานเเละเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรอง