ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองคณะจากสถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ม.วลัยลักษณ์