ส่วนอำนวยการและสารบรรณศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ นำโดย นายสิทธิชัย พนิตอังกูร หัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ พร้อมคณะ ได้เข้าศึกษาดูงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย งานสารบรรณ
งานบริหารงานทั่วไป งานเลขานุการผู้บริหาร และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีนายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองกลาง ให้การต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เป็นอย่างดี