ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองกิจกรรม “มวล.สู่โรงเรียน เกื้อกูล กลมเกลียว เกี่ยวร้อยสายใจชุมชนสัมพันธ์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564  ส่วนอำนวยการและสารบรรณ โดยหัวหน้าส่วน และงานช่วยนักบริหารและการประชุม ร่วมรับรองและอำนวยความสะดวกในกิจกรรม“มวล.สู่โรงเรียน เกื้อกูล กลมเกลียว เกี่ยวร้อยสายใจชุมชนสัมพันธ์” ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เป็นประธานในกิจกรรม  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มวล.และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม ณ โรงเรียนชุมชนใหม่  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ โอกาสนี้ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 (สพป.นศ.4) กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มวล. กล่าวรายงานผลการดำเนินงานยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา