ส่วนอำนวยการและสารบรรณแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเลขานุการ เพื่อพัฒนาสู่ “เลขานุการมืออาชีพ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร  งานช่วยนักบริหารและงานประชุม ส่วนอำนวยการและสารบรรณ นำโดยหัวหน้าส่วน ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเลขานุการ 
เพื่อพัฒนาสู่  “เลขานุการมืออาชีพ” เพื่อนำผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงพัฒนา สำหรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น