ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้จัดประชุมติดตามงานประจำเดือนตุลาคม 2564

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้จัดประชุมติดตามงานประจำเดือนตุลาคม 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18 ตุลาคม  2564  เวลา 14.00 น. ณ ห้องตุมปัง เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งรับทราบเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหัวหน้าหน่วยงาน  การมอบหมายงานในภารกิจต่างๆ ที่ได้รับหมาย หรือหากมีกิจกรรมที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการก็จะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  และรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานซึ่งจะมีการดำเนินการประชุมติดตามงานทุกๆ เดือนเป็นไปตาม OKRs หน่วยงาน