รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ส่วนอำนวยการและสารบรรณรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีหน่วยงานที่มีผลงานเด่น

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลรับช่อดอกไม้แสดงความยินดีหน่วยงานที่มีผลงานเด่น จากประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564  โดยโครงการ “พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak University Digital Office Management System” ได้รับการพิจารณาให้เป็นองค์กรดีเด่นที่เหมาะสมได้รับรางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION ประจำปี 2564 : ประเภท STRATEGIES ดีเด่น” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้านบริหารจัดการสำนักงาน/ระบบงานสารบรรณ สู่กระบวนงานดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใน และ/หรือนำไปใช้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภายนอก

รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี