ประชุมติดตามงาน

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้จัดประชุมติดตามงานประจำเดือน

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้จัดประชุมติดตามงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เมื่อวันจันทร์ที่  29 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องตุมปัง เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานของงานต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งรับทราบเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ประชุมบริหาร  นโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  การมอบหมายงานในภารกิจต่างๆ ที่ได้รับหมาย  หรือหากมีกิจกรรมที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการก็จะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  และรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานซึ่งจะมีการดำเนินการประชุมติดตามงานทุกๆ เดือนเป็นไปตาม OKRs หน่วยงาน

ประชุมติดตามงาน