ประชุมส่วนประจำเดือนมกราคม

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ประชุมติดตามงานประจำเดือน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  3 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.30 น. ณ ห้องโมคลาน ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้จัดประชุมติดตามงานประจำเดือนมกราคม 2565 โดยมีรองอธิการบดี ((ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด) เข้าร่วมประชุมตามนโยบายของอธิการบดี  ในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน  เพื่อจะได้นำเรื่องของมหาวิทยาลัยไปแจ้งให้หน่วยงานทราบ และรับฟังความเห็นจากหน่วยงาน รองอธิการบดีได้ให้นโนบายและหลักการ แนวคิดในการประชุมของหน่วยงานในครั้งต่อๆ ไปด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการประชุมร่วมทั้งการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

สำหรับการประชุมของส่วนอำนวยการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานของงานต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งรับทราบเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ประชุมบริหาร  นโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  การมอบหมายงานในภารกิจต่างๆ ที่ได้รับหมาย  หรือหากมีกิจกรรมที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการก็จะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  และรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานซึ่งจะมีการดำเนินการประชุมติดตาม   งานทุกๆ เดือนเป็นไปตาม OKRs หน่วยงาน