ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าศาลา

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าศาลา

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 65 เวลา 14.00 น.  ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าศาลา ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอำนวยการ (อาคารA) โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมี นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอท่าศาลา เป็นประธานการประชุม  ซึ่ง ดร.มงคล ธีระนานนท์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมประชุม และมีนายแพทย์กิตติ รัตนสมบัติ ผอ.รพ.ท่าศาลา นางสาวศรีสุข เศียรอุ่น ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบข้อสั่งการในการปฎิบัติราชการให้แก่หน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอท่าศาลา  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครศรีธรรมราช และสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่อำเภอท่าศาลา

โดยงานช่วยนักบริหารและงานประชุม ได้ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและรับรองการประชุมดังกล่าว