สดุดีวีรไทย

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ประสานอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมวางพวงมาลา สดุดีวีรไทย

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ประสานอำนวยความสะดวกหน่วยงานเข้าร่วมวางพวงมาลา สดุดีวีรไทย 2484 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา สดุดีวีรไทย 2484 เนื่องในวันวีรไทย ประจำปี 2565 เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหารและยุวชนทหารในภาคใต้ ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ โดยยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยมี พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงาน/องค์กรต่างๆเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อนุสาวรีย์วีรไทย 2484  ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันวีรไทย 2484 นั้น เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ทหารญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่บ้านท่าแพ และทหารไทยได้เข้าต่อสู้ป้องกัน ได้เกิดการสู้รบกันจนถึงขั้นตะลุมบอน ณ บริเวณที่ตั้งอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 ปัจจุบัน ซึ่งขณะนั้นกองทัพไทยต้องสูญเสียกำลังทหาร และยุวชนทหาร ที่มาสู้รบในจังหวัดปัตตานี สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และนครศรีธรรมราช รวมกว่า 100 นาย ดังปรากฏนามจารึกไว้ที่ฐานอนุสาวรีย์ ทั้ง 6 ด้าน จากเหตุการณ์การสู้รบในครั้งนั้น ชาวไทยทุกหมู่เหล่า จึงพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พ่อจ่าดำ หรืออนุสาวรีย์วีรไทย ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าบรรดาทหารหาญที่พลีชีพต่อสู้ข้าศึกเพื่อปกป้องมาตุภูมิ ยืนตระหง่านบนจุดที่ได้สู้รบปกป้องปฐพีไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน

วันวีรไทยวันวีรไทย