ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ประสานอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมวางพวงมาลา สดุดีวีรไทย

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ประสานอำนวยความสะดวกหน่วยงานเข้าร่วมวางพวงมาลา สดุดีวีรไทย 2484 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา สดุดีวีรไทย 2484 เนื่องในวันวีรไทย ประจำปี 2565 เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหารและยุวชนทหารในภาคใต้ ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ โดยยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยมี พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงาน/องค์กรต่างๆเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อนุสาวรีย์วีรไทย 2484  ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันวีรไทยวันวีรไทย