รับรองคณะส่วนล่วงหน้า

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ รับรองคณะส่วนล่วงหน้า สำรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมช่อประดู่  ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรี กฤติกร คงอุทัยกุล ราชองครักษ์ในพระองค์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทำการรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขให้กับสุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุม

โดยก่อนการประชุมคณะส่วนล่วงหน้า ได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยบริเวณสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ประกอบด้วย อาคารสถาปัตยกรรม และอาคารไทยบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ และหน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิ พอ.สว.

การประชุมเตรียมพร้อมรับเสด็จฯ ในครั้งนี้ คณะส่วนล่วงหน้าได้ชี้แจงการเตรียมการรับเสด็จฯ แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย มาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเข้มงวด สำหรับผู้ที่ต้องถวายรายงานใกล้ชิด จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และตรวจ ATK  และ RT-PCR รวมถึงการขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติพระราชกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทำการรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขให้กับสุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ