ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ดำเนินการพัฒนาและยกระดับการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Digital Office Management System : DOMS) สู่ระดับสภามหาวิทยาลัย

ศ.ดร.สมบัติ ดำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อนุมัติให้งานบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและไปรษณีย์ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ดำเนินการพัฒนาและยกระดับการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (Digital Office Management System : DOMS) สู่ระดับสภามหาิทยาลัย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงการรับ-การเสนอเรื่องระหว่างฝ่ายบริหารของมหาิทยาลัยกับสภามหาวิทยาลัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกให้นายกสภามหาวิทยาลัยสามารถเข้าพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ลงนามสั่งการหนังสือต่าง ๆ ได้รวดเร็ว สามารถปฏิบัติงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ขณะนี้ ส่วนอำนวยการและสารบรรณดำเนินการไปแล้วร้อยละ 90 เมื่อดำเนินการสำเร็จจะเป็นความก้าวหน้าและพลิกโฉมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่สามารถขับเคลื่อนการจัดการงานเอกสารในรูปแบบสำนักงานดิจิทัลได้ถึงระดับนโยบายหรือสภาหาิทยาลัยได้สำเร็จ ในการดำเนินการพัฒนาระบบดังกล่าว อยุ่ภ่ายใต้การกำกับดูแลของ ผศ.ดร.ผดุงศักดิ็ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดีซึ่งกำกับดูแลส่วนอำนวยการและสารบรรณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และท่านยังดำรงตำหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอีกด้วย ความเข้าใจระบบงาน ระเบียบปฏิบัติที่เกียวข้องเป็นอย่างดีจึงทำให้การดำเนินการพัฒาระบบงานดังกล่าวสามารถดำเนินการมีความก้าวหน้าอย่างน่ายินดียิ่ง

ยกระดับ doms

 

ยกระดับ doms

ยกระดับ doms

 

ยกระดับ doms