Home / บุคลากร

บุคลากร

                                         บุคลากรส่วนอำนวยการและสารบรรณ                                                                                        

นายสิทธิชัย พนิตอังกูร
หัวหน้าส่วน 

เบอร์โทร. 3712  Email:psittich@wu.ac.th 

งานบริหารทั่วไปและธุรการ
นางสาวสุภักดิ์ มูลอักษร
พนักงานธุรการ 

เบอร์โทร. 3706  Email:msuphak@wu.ac.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1.สนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนฯ

2.งานแผนงาน/โครงการ /รายงานการดำเนินงาน  /การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

3.งานทรัพย์สินและครุภัณฑ์ของส่วน

4.งานบุคลากร การประเมิน

5.งานการประกันคุณภาพการศึกษา งานควบคุมภายใน งานบริหารความเสี่ยง

6.การจัดทำเวบไซต์ของส่วน

7.ประสานงานทั่วไป การประชุมส่วน

8.แกนนำ 5ส


นางพุทธมนต์ ทองมี
พนักงานธุรการ

เบอร์โทร. 3707  Email: pphuttam@wu.ac.th 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ลงทะเบียนรับ-ส่งภายในส่วนฯ โดยใช้ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์

2.ปฏิบัติงานอำนวยการการเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นและจังหวัดนครศรีธรรมราช

3.ปฏิบัติงานอำนวยการกิจกรรมเทิด พระเกียรติฯ ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

4.รับผิดชอบเวียนแจ้งเอกสารต่าง ๆ ของส่วนอำนวยการฯ

5.เบิกจ่ายวัสดุสำนักงานของส่วนฯ

6.ดูแล/ปรับปรุงแบบฟอร์มซึ่งถือใช้ใน มวล. ให้มีพร้อมใช้งานภายในส่วนสารอำนวยการฯ
7.แกนนำประหยัดพลังงาน
 

งานช่วยนักบริหารและงานประชุม

 

 

นางเกศิณี พรหมชาติ
เจ้
าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร. 3823  Email: skesinee@wu.ac.th

 

หน้าที่รับผิดชอบ
1.กำกับดูแลทั่วไปในงานช่วยนักบริหารและงานประชุม
2.จัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลของานช่วยนักบริหารฯ
3.ดูแลความเรียบร้อยในการจัดประชุมที่ประชุมบริหารในภาพรวม
4.จัดทำสรุปมติ/รายงานการประชุมที่ประชุมบริหารตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุม5.ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ/คณะทำงาน  เช่น วันพระราชทานปริญญาบัตร งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์เดย์6.งานเฉพาะกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์การแพทย์และ คกก.อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ)7.รักษาการแทนหัวหน้าส่วนฯ ในส่วนงานช่วยนักบริหารและงานการประชุม

 

 

8.ฝ่ายเลขานุการกลางเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีฯ
9.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้บริหารในการศึกษาดูงาน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ
10.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นางสาวจิรา  จอกทอง
เจ้
าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร. 3840  Email: jjira@wu.ac.th 

หน้าที่รับผิดชอบ

 

 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการอธิการบดี

 

 

 

 

 

 

 


นางสาวอาทิตยา  เจริญอภิบาล
เจ้
าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร. 3824  Email: artitaya.ch@wu.ac.th

หน้าที่รับผิดชอบ         

 

 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการอธิการบดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางวันวิสา  ชุติธรพงษ์
เจ้
าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร. 3803  Email: nwunwisa@wu.ac.th

หน้าที่รับผิดชอบ

 

 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

1.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

 

 

 

 

 นางธัญญา  พูลสวัสดิ์
เจ้
าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร. 3802  Email: nthunya@wu.ac.th

หน้าที่รับผิดชอบ

 

 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

1.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม
2.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 นางจินตนา  กิจผดุง
เจ้
าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร. 3832  Email: kchintan@wu.ac.th

หน้าที่รับผิดชอบ

 

 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่รับผิดชอบ

 

 

 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

1.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

 

 

 


นางนันท์นภัส  เหมทานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร.3813 Email:nannaphat.ra@wu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ

 

 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

1.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
2.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา

 

 

 

 

 

นางอัญธิษา  ตรึกตรอง
พนักงานธุรการ

เบอร์โทร. 3822  Email: 
ychamlon@wu.ac.th

หน้าที่รับผิดชอบ

 

 

 

1.พิมพ์/สำเนาเอกสาร/จัดทำระเบียบวาระการประชุม
2.ดำเนินการจัดประชุมที่ประชุมบริหาร

3.ประสานงานการประชุม ทปอ. สออ. ทอมก และ forum ต่างๆ

4.พิธีพระราชทานปริญญาบัตร/ทรงเสด็จบรรยายพิเศษ

5.ให้บริหารสถานที่รับรองการประชุม/การอบรม/สัมมนาแก่หน่วยงานภายนอก

6.ดูแลวัสดุ/อุปกรณ์/สิ่งต่างๆ ที่ใช้ในการรับรองของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

นางสาวเสาวรส  ไชยโม
พนักงานธุรการ

เบอร์โทร. 3839  Email: 
saowaros.ch@wu.ac.th

หน้าที่รับผิดชอบ

 

 

 

ปฏิบัติหน้าที่ธุรการงานช่วยนักบริหาร

1.งานด้านเอกสาร
2.งานธุรการกลาง

3.ดูแลระบบการรับ – ส่ง เอกสารใน e-office        ของหน่วยงานช่วยนักบริหาร
4.ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการ กรณี ลา หรือ        ติดภารกิจ
5.งานติดต่อประสานประสานงานกับหน่วยงาน      ต่าง ๆ และงานอื่น ๆ 
6.งานเบิกวัสดุสำนักงาน

 

 

 

 

 

นางสาวสุรีย์พร  อ้วนล่ำ
แม่บ้าน

เบอร์โทร. 3753  Email: 
usureepo@wu.ac.th

หน้าที่รับผิดชอบ

 

 

 

1.รับรองการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานชุดต่างๆ รวมถึง แขกผู้มาเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงรับรองแขกของผู้บริหาร

2.ให้บริการยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์รับรองการประชุม แก่หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

3.แจ้งซ่อม ตรวจสอบดูแล วัสดุอุปกรณ์การรับรองและอุปกรณ์ในห้องประชุม เช่น เก้าอี้ หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง เช่น ทางเดินร่วม ห้องน้ำ ห้องเตรียมอาหาร

 

 

นางสาวกนกพร  รัตนปราโมทย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร. 3805 Email: 
kanokporn.ra@wu.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่รับผิดชอบ

 

 

1.จัดประชุมเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน      จำนวน 4 ครั้ง / ปี

2.จัดประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครือข่ายอุดมศึกษา    ภาคใต้ตอนบน เช่นประชุมคณะกรรมการการ      อุดมศึกษา (สกอ. กกอ.) สัญจร 

3.ดำเนินการ ติดตามการจัดสรรงบประมาณจาก    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับ   โครงการเครือข่ายเพื่อการพัฒนา                อุดมศึกษา(โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง)

4.พัฒนา / อัพเดท เว็บไซต์เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

5.ดำเนินการปฏิบัติงาน/ร่วมมือกับเครือข่ายที่ได้รับการประสาน จัดประชุมเครือเชิงประเด็น (เครือข่าย C ) ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนในเครือข่าย

6.ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เครือข่ายย่อย ทั้ง 12 เครือข่ายย่อย

7.จัดทำหนังสือ ควบคุมทะเบียนคำสั่งแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ของเครือข่ายย่อย  (C) ทั้ง 12 เครือข่าย

8.ดูแลจัดการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้า segment ของเครือข่ายย่อย(C) ต่อละเครือข่าย

9.งานติดต่อประสานงานทั้งภายในสถาบันแม่ข่าย – สถาบันในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน – สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา – หน่วยงานภายนอก

งานสารบรรณและไปรษณีย์

 

 

นางประไพ  ศรีบุญเอียด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร. 3700,3818  Email:
sprapai@wu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

   หน้าที่รับผิดชอบ

 

 

1.กำกับดูแลทั่วไปในงานสารบรรณและไปรษณีย์

2.ริหารจัดการระบบ/ พัฒนาระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( WU eOffice )
 
3. การดำเนินงานเกี่ยวกับการรับหนังสือที่มาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
4.การจัดทำหนังสือส่งออกภายนอกหรือโต้ตอบเอกสารกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และงานอื่นๆ
 
5.การจัดทำข้อมูล/เตรียมเอกสาร เพื่อสนับสนุน ภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย และจัดเก็บเอกสารต้นฉบับด้านเอกสาร
 
6.การตรวจสอบ/กลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหารผู้มีอำนาจลงนาม
 
7.เป็นผู้อบรมความรู้เกี่ยวกับระบบ eOffice ให้พนักงานในมหาวิทยาลัยและให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก

 

 

 

นางทัศนีย์  จิตแจ่ม
พนักงานธุรการ

เบอร์โทร. 3702  Email: 
jtatsane@wu.ac.th

หน้าที่รับผิดชอบ

 

 

1.ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-office

2.ผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับ  (ออกเลขทะเบียนหนังสือส่งภายนอก/ประกาศ/คำสั่ง)

3.งานถ่ายเอกสาร, จัดเก็บและค้นหาเอกสาร

4.การติดต่อประสานงานให้บริการที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ

 
 
 
 
 

 

 

 

นางเพ็ญประภา  ขาวเขียว
พนักงานธุรการ

เบอร์โทร. 3707  Email: 
kphenpra@wu.ac.th

 

หน้าที่รับผิดชอบ

 

 

1.การลงทะเบียนควบคุมเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัย (คำสั่งสภา ประกาศสภา คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

2.การจัดการด้านหนังสือส่งออกภายนอกมหาวิทยาลัยโดยใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (WU eOffice)

3.งานสนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณ

4.การบริการสืบค้นข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิสก์ (Informa File) รวมทั้งบริการยืม – คืนเอกสารต้นฉบับ

5. การจัดเก็บเอกสารและข้อมูลเข้าระบบจัดเก็บเอกสารทั้งแบบกายภาพและเข้าระบบคอมพิวเตอร์

 

 

นางสุชะฎา  อินณรงค์
พนักงานธุรการ

เบอร์โทร. 3746  Email: 
hsuchada@wu.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่รับผิดชอบ

 

 

1.บริการรับฝาก – นำส่งเอกสาร/ไปรษณียภัณฑ์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในอาคารบริหาร

2.รับฝาก – ตรวจสอบเอกสารเพื่อนำส่งไปยังหน่วยงานระหว่างอาคารภายในมหาวิทยาลัย วันละ 2 รอบ

3. รับฝาก – ตรวจสอบไปรษณียภัณฑ์เพื่อนำส่งไปยังที่ทำการไปรษณีย์ภายในมหาวิทยาลัย

4.รับหนังสือในระบบ E-office ของจังหวัดฯ,สกอ. รับและส่งต่อ Email, โทรสาร ภายในมหาวิทยาลัย

5.รับฝาก – ตรวจสอบเอกสารเพื่อนำส่งไปยัง นปม.กท.

6.รับฝาก – ตรวจสอบเอกสารเพื่อนำส่งไปยังศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

7.รับฝาก – ตรวจสอบเอกสารเพื่อนำส่งไปยังหน่วยงานภายนอก
8.งานจัดการระบบฐานข้อมูล โปรแกรมทะเบียนผู้มีอุปการคุณ 
9.จัดทำสถิติปริมาณงานการจัดส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัย และในระบบขนส่งภายนอกมหาวิทยาลัย

 

 

 

นางสายชล  จันทร์เอียด
พนักงานธุรการไปรษณีย์

เบอร์โทร. 3121  Email:
csaichol@wu.ac.th

 

หน้าที่รับผิดชอบ

 

 

1.งานรับมอบถุงเมล์

2.งานคัดแยกไปรษณียภัณฑ์

3.งานบันทึกไปรษณียภัณฑ์

4.งานนำจ่ายไปรษณียภัณฑ์ของหน่วยงาน โดยนำจ่ายในช่วงเวลาเช้าประจำทุกวัน

5.งานนำจ่ายไปรษณียภัณฑ์ของนักศึกษา

6.งานรับฝากเอกสารรายเดือน

7.ส่งคืนไปรษณียภัณฑ์ที่จ่าหน้าไม่ชัดเจน

8.งานนำจ่ายเอกสารธรรมดาของนักศึกษา

9.ส่งคืนไปรษณียภัณฑ์เกินกำหนด

10.ดำเนินการจัดเก็บสถิติ

 

 

Facebook Comments