หัวหน้าส่วนอำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.ท่าศาลา

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ อ.ท่าศาลา ครั้งที่ 5/2563  ณ ห้องประชุมท่าหลา ที่ว่าการอำเภอ  อ.ท่าศาลา