หัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอท่าศาลา

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561  หัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอท่าศาลา ครั้งที่ 4/2561 ณ หอประชุมอำเภอท่าศาลา