อบรมการเขียนหนังสือราชการ

อบรมการเขียนหนังสือราชการ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ร่วมกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดอบรมการเขียนหนังสือราชการ ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนหนังสือ มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นการทบทวน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบสารบรรณ ก่อเกิดประสิทธิภาพในการทำงานแก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนต์  ทิพย์ศรีนิมิต อาจารย์สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากร และรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  การอบรมครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ประมาณ 140 คน ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์

งานด้านการบริหารเอกสารหรืองานสารบรรณเป็นงานพื้นฐานที่สำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐ ทุกหน่วยงานในองค์กรภาครัฐจะต้องปฏิบัติ  การบริหารหนังสือราชการซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร โต้ตอบและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเรียนรู้ เข้าใจ และมีความรู้พื้นฐาน เทคนิคและศิลปะในการใช้ภาษาที่ดีควบคู่ไปกับความรู้ในระบบงานสารบรรณ

การสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง  เพราะจะช่วยประหยัดเวลา  และปฏิบัติงานได้ตรงจุดประสงค์  การเขียนหนังสือโต้ตอบ มิได้มีความหมายเพียงตัวหนังสือและเอกสารเท่านั้น  หากยังบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร และหน่วยงานนั้น ๆ  อีกทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นถึงความสำคัญของการเขียนหนังสือราชการ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ  ร่วมกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ ประจำปี 2566” ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนหนังสือ มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นการทบทวน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบสารบรรณ ก่อเกิดประสิทธิภาพในการทำงานแก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป