อบรมระบบ email

อบรมการใช้งานระบบรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับหน่วยงานภายนอก โดยใช้ Email

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ทีมผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับหน่วยงานภายนอก โดยใช้ Email  มีรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด)  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อม และให้พนักงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบ สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ได้ดำเนินการอบรมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังดำเนินการพัฒนาระบบรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับหน่วยงานภายนอก โดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (อีเมล) ผ่านระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (DOMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสำนักงานของมหาวิทยาลัย และดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้รับส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานด้วยอีเมลตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายรัฐมตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดจะเริ่มใช้การรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก  ในดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

งานบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและไปรษณีย์ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ และทีมผู้ดูแลระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) จึงได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับหน่วยงานภายนอก โดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ผ่านระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) เพื่อให้การพัฒนาระบบได้อย่างมีมีประสิทธิภาพ ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์  ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ซึ่งมีพนักงานที่เกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ Admin หน่วยงานและผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566   

 

อบรมระบบ email

อบรมระบบ email

อบรมระบบ email