อบรมเชิงปฏิบัติการจัดงานพิธีการและการเลี้ยงรับรอง

งานช่วยนักบริหารและงานประชุม ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพนักงาน เรื่อง “การจัดงานพิธีการและการเลี้ยงรับรอง” โดยทีมวิทยาการผู้เชี่ยวชาญจากกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562