อบรมเพื่อทำ USER ACCEPTANCE TEST ระบบบริหารจัดการ สนง.ดิจิทัล

จัดอบรม User Acceptance Test ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล และการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (UAT ระบบ DOMS) ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล