ประชุมส่วนประจำเดือนเมษายน 2566

อำนวยการประชุมติดตามงานประจำเดือน

                     ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ประจำชุมติดตามงานประจำเดือน โดยหัวหน้าส่วน นางโสภิดา พัฒน์ทอง ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม เพื่อประชุมติดตามงานประจำเดือนของฝ่ายงานต่างๆ  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคาร A  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ดำเนินการประชุมติดตามงานประจำเดือนเมษายน  เพื่อติดตามงานของแต่ละฝ่ายงาน และครั้งนี้จะมีวาระการประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานรอบครึ้่งปี ที่หัวหน้าส่วนนำเสนอต่ออธิการบดีเมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2566  รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขจากการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 การติดตามการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยฯ และผลการประเมินความพึงพอใจของส่วนอำนวยการและสารบรรณ รอบครึ่งปี เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผ่านระบบ zoom cloud สำหรับงานประสานงานกรุงเทพฯ

ประชุมส่วน

ประชุมส่วน