ชี้แจงการจัดทำ blog

เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการเขียน Blog และการประเมินเว็บไซต์หน่วยงานประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการขับเคลื่อนเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  ได้มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเขียน Blog และการประเมินเวบไซตื ให้กับตัวแทนหน่วยงานต่าง เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน และวิธีการเขียน ซึ่งทางทีมงาน ได้จัดการอบรม การสร้างและเขียน  Blog ให้แก่ทุกหน่วยงาน จำนวน 2 ครั้ง   และแต่ละหน่วยงานได้เขียนบทความใน  https://blog.wu.ac.th/ มาแล้วนั้น สืบเนื่องจากการตรวจประเมินบทความใน Blog พบว่ามีบทความบางส่วนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และเพื่อให้การเขียน Blog เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ทางคณะกรรมการจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี ทำหน้าที่ในการชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ พร้อมกับทีมงาน ผ่านระบบ Zoom