เปลี่ยนสถานที่จัดประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 7/2561

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 7/2561 ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร นั้น ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 7/2561 จากเดิม เป็น ณ สถาบันภาษา ชั้น 1 อาคารวิชาการ 5 ส่วนวันและเวลาเดิม