เปิดป้ายสนามกีฬาตุมปัง

เปิดสนามกีฬากลาง“ตุมปัง”ม.วลัยลักษณ์

วันที่ 20 เมษายน 2566 นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย“สนามกีฬากลางตุมปัง”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชน รองรับการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและระดับนานาชาติ  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พระครูภัทรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาเหล็ก และแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐภาคเอกชน คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาสื่อมวลชนเข้าร่วม บริเวณทางเข้าสนามกีฬากลางตุมปัง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยได้กำหนดแผนพัฒนาศูนย์กีฬาและสุขภาพของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐาน มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพอย่างต่อเนื่อง

ด้านอาคารสถานที่ได้มีการปรับปรุงสนามกีฬาให้มีความพร้อมและได้มาตรฐาน เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการจัดแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ ยกระดับการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและเพื่อการอาชีพตลอดจนให้บริการนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ซึ่งหลังจากปรับปรุงแล้วเสร็จจึงได้จัดให้มีพิธีเปิดป้ายสนามกีฬาขึ้น พร้อมตั้งชื่อสนามกีฬากลางแห่งนี้ว่า “สนามกีฬากลางตุมปัง”