เปิดให้บริการเคาน์เตอร์จ่ายไปรษณียภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์ในวันเสาร์

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและพนักงาน และเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ ณ ที่ตั้ง (On site)  ส่วนอำนวยการและสารบรรณเปิดให้บริการเคาน์เตอร์จ่ายไปรษณียภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์นอกเวลาทำการปกติเพิ่มเติมอีก ๑ วัน คือเปิดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  ทั้งนี้  ได้มอบหมายให้นายประพันธ์  ทองซุ่ย  และนายวัชรินทร์    นวลอนงค์ เป็นผู้ปฏิบัติงานให้บริการประจำเคาน์เตอร์จ่ายไปรษณียภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์

ประกาศเปิดให้บริการเคาน์เตอร์จ่ายไปรษณียภัณฑ์พัสุภัณฑ์ในวันเสาร์

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์