เลื่อนการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 11/2561

เลื่อนการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 11/2561 จากเดิม วันพุธที่  14 พฤศจิกายน 2561   เป็น วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร