เลื่อนการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 3/2561

เลื่อนการประชุมที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 3/2561  จากเดิม วันพุธที่  14 มีนาคม 2561  เวลา 13.00 น.  เป็น วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร