แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ระบบบริการรับพัสดุจากบริษัทขนส่งเอกชน

ตามทีี่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศเปิดศูนย์บริการรับพัสดุจากบริษัทขนส่งประจำมหาวิทยาลัยฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – 19) เป็นการชั่วคราว ฉบับลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้คลี่คลาย มหาวิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว และกำหนดระบบการให้บริการรับพัสดุจากบริษัทขนส่งเอกชน รายละเอียดประกาศฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
ประกาศ