แจ้งปิดระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) เพื่อปรับปรุงระบบ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

เรียน   ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) และทดสอบปัญหากรณีระบบขัดข้องขณะผู้ใช้กำลังใช้งาน   จึงขอแจ้งปิดระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) เพื่อปรับปรุงระบบ  ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐  น.  และสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

แจ้งปิดระบบบริหารสำนักงานดิจิทัล(DOMs)
แจ้งปิดระบบบริหารสำนักงานดิจิทัล(DOMs)