แจ้งปิดระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (WU eOffice) และระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

เรียน    ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน

          ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะดำเนินการปรับปรุง และสำรองข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลเพื่อรองรับการใช้งานระบบที่มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้การใช้งานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยกำหนดแผนดำเนินการในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.
ในการนี้
          จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (WU eOffice) และระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.  และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
แจ้งปิดระบบ
แจ้งปิดระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (WU eOffice) และระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS)