แจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร และการปรับระบบการรับเอกสารเสนอผู้บริหาร

ด้วยส่วนอำนวยการและสารบรรณ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการรับเอกสารเสนอผู้บริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เป็นไปตาม OKRs ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และเพื่อลดขั้นตอน/ความล่าช้าในการเสนอเอกสารถึงผู้บริหาร จึงได้ปรับระบบการรับเอกสารที่มีต้นฉบับ โดยให้หน่วยงานดำเนินการนำส่งที่โต๊ะเลขานุการผู้บริหารโดยตรง ดังรายละเอียดตามที่แนบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการประสานงานและเสนอแฟ้ม/เอกสารตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร และการปรับระบบการรับเอกสารเสนอผู้บริหาร