แนะนำหน่วยงาน

ส่วนอำนวยการและสารบรรณเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานอธิการบดี อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรองอธิการบดี (รศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด)   มีหน้าที่ในการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ  อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารมีการแบ่งงาน เป็น 5 งาน : (1) งานบริหารทั่วไปและธุรการ (2) งานอำนวยการและการประชุม(3) งานสำนักงานเลขานุการ (4) งานบริหารสำนักงานดิจิทัลและไปรษณีย์ (5) งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ

และมีให้บริการด้านไปรษณีย์ แก่หน่วยงานต่างๆ บุคลากรและนักศึกษา ตั้งอยู่บริเวณ 1 ของอาคารไทยบุรี     ภายใต้ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ส่วนอำนวยการและสารบรรณยังคงมีการพัฒนาระบบต่างๆ รวมทั้งการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยยึดหลักธรรมวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน “มุ่งประโยชน์มหาวิทยาลัย ผู้ใช้พอใจบริการ คนทำงานเป็นสุข”