แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม Show & Share Best Practice สร้างแรงบันดาลใจการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรม Show & Share Best Practice แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564โดยนางสาวสุภักดิ์  มูลอักษร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ   ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรม Show & Share Best Practice การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรมีกำหนดจัดกิจกรรม Show & Share Best Practice แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นครั้งแรก  ให้กับบุคลากรที่สนใจผ่านระบบการประชุมออนไลน์: Zoom Cloud Meetings ซึ่งได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร. สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมครั้งนี้ และมีวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีก 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวณิรดา เพชรคงทอง จากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และนางรัตนากร  บุญกลาง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับความสนใจจากบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมประมาณ 40 คน
กิจกรรม Show & Share Best Practice สร้างแรงบันดาลใจการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรม Show & Share Best Practice สร้างแรงบันดาลใจการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรม Show & Share Best Practice สร้างแรงบันดาลใจการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน